همایش شهید مطهری

ضرورت برگزاری همایش اندیشه های شهید مطهری ره

/post-4

استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری نمونه شاخصی از اندیشمند مسلمان و عالم بصیر و کارآمد در عصر حاضر می باشد. جامعیت علمی، ژرفنگری، اطلاعات بروز، قدرت نقد و تحلیل آراء ...