استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری نمونه شاخصی از اندیشمند مسلمان و عالم بصیر و کارآمد در عصر حاضر می باشد. جامعیت علمی، ژرفنگری، اطلاعات بروز، قدرت نقد و تحلیل آراء، نوآوری و نظریه پردازی، آشنایی با جدید ترین نظریات در علوم اسلامی - انسانی، تعامل با دانشگاه و مجامع علمی، بصیرت و آشنایی با جریانات
سیاسی، روحیه انقلابی در کنار تهذیب اخلاق و مکارم اخلاقی به ضمیمه مهارت نویسندگی و تبلیغ، ویژگیهایی است که وی را در عداد عالمی جامع الاطراف و شایسته عنوان الگوی مناسب برای روحانیت در عضر حاضر می سازد. بدون تردید بازخوانی اندیشه های استاد شهید می تواند پاسخگوی بسیاری از مشکلات و چالش ها علمی و اجتماعی و بررسی سیره علمی و شخصیت معنوی او می تواند زمینه ساز إرائه نمونه والگویی شایسته از یک عالم مسلمان برای طلاب جوان و حوزه های علمیه باشد. البته در زمینه بازخوانی اندیشه های این متفکر بزرگ کارهای مهمی در قالب همایش و نشست های علمی صورت گرفته که هریک در جای خود مفید و کارآمد بوده است. با این حال کثرت آراء، عمق اندیشه ها و اضلاع متعدد شخصیت علمی و معنوی این فیلسوف الهی و مفسر ژرف اندیش نیازمند برنامه ریزی جهت ایجاد حرکتی علمی و فرهنگی به منظور بهره مندی فراگیر و بین المللی از این شخصیت برجسته است. برگزاری سلسله همایش های بررسی اندیشه ها و سیره علمی معنوی شهید مطهری بستر ساز چنین حرکتی علمی و فرهنگی و متضمن معرفی جهانی آراء و اندیشه ها و الگوپردازی شخصیت وی به مثابه یک عالم بصیر و کارآمد در عصر حاضرخواهد بود.