محورهاي همايش: 

Conference topics:

1- اندیشه های الهیاتی شهید مطهری  

The theological thoughts of Shahid Motahari

2- اندیشه های فلسفی شهید مطهری 

Philosophical thoughts of Shahid Motahhari

3- اندیشه های سیاسی شهید مطهری 

Political thoughts of Shahid Motahari

4- اندیشه های اقتصادی شهید مطهری 

Economic thoughts of Shahid Motahari

5- اندیشه های تربیتی و اخلاقی شهید مطهری 

Educational and moral thoughts of Shahid Motahhari

6- اندیشه های جامعه شناختی شهید مطهری 

Sociological thoughts of Shahid Motahari

7- آراء تفسیری شهید مطهری 

Interpretive views of Shahid Motahari

8- آراء فقهی حقوقی شهید مطهری 

Legal jurisprudential opinions of Shahid Motahari

9-  سیره علمی شهید مطهری 

Scientific biography of Shahid Motahari

10 سیره اخلاقی شهید مطهری 

Moral biography of Shahid Motahari

11 شهید مطهری و انقلاب اسلامی 

Shahid Motahari and the Islamic Revolution

12 شهید مطهری و روش شناسی علوم 

Shahid Motahhari and Methodology of Sciences

13 شهید مطهری و حوزه و دانشگاه

Shahid Motahhari and seminary and university