راهنما

ارسال مقالات

روند ارسال مقالات در این وب‌سایت بر پایه سادگی و راحتی برای شما ایجاد شده و شامل هیچ پیچیدگی خاصی نمی‌باشد. اما به طور خلاصه برای ارسال مقاله، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. در صفحه‌نخست، فرم شرکت در همایش و ارسال مقاله را انتخاب کنید تا به صفحه نمایش اطلاعات آن منتقل شوید.

2. در برگه بازشده اطلاعات دقیق خود را وارد کنید.

3. چنانچه نکته ای مدنظر دارید در بخش توضیحات آن را بیان کنید.

4. مقاله خود را از بخش انتخاب فایل... بارگزاری کنید.

نکته: دقت داشته باشید مقاله با فرمت زیر نوشته شود.

 1. صفحه عنوان که عبارت است از موارد زیر
 • عنوان مقاله
 • نام نویسندگان و درجه علمی آن ها و درج ایمیل نویسنده مسئول
 • چکیده
 • کلیدواژه یا کلمات کلیدی
 1. صفحه مقدمه و پیشینه
 • مقدمه
 • پیشینه تحقیق
 • روش تحقیق
 1. صفحه بدنه اصلی
 • متن اصلی مقاله
 • یافته ها (بدنه اصلی مقاله)
 1. صفحه نتیجه گیری
 • بحث و نتیجه گیری
 • پیشنهادات
 1. صفحه تقدیر و تشکر
 • تقدیر و تشکر
 1. صفحه منابع و رفرنس ها
 • منابع
 1. صفحه پیوست ها
 • ضمائم و پیوست ها

و برای فونت متن از  B lotus  و یا  B mitra با سایز  14 استفاده شود. و برای عناوین از فونت  B Titr  با سایز 16 استفاده شود. 

مقاله ارسال شده پس از برسی اولیه توسط داوران و تأیید آن به شرکت کنندگان اطلاع رسانی خواهد شد.